Advokat-Hans-Sundberg-sal

Osanna fakturor

Avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har nu avgjort några mål rörande osanna fakturor från s k fakturaskrivande bolag. I domarna slås fast, att den av Skatteverket och även förvaltningsdomstolarna skapade bevispresumtionen strider mot rättstillämpningen. Med bevispresumtion menas att Skatteverket genom att påvisa att uppdragstagaren är ett s k fakturabolag så presumeras fakturorna vara osanna.

HFD anser i stället att det saknas anledning vid beskattning av näringsidkare ifrågasätta riktigheten av betalda fakturor som ställts ut av en oberoende part och som bokförts i näringsverksamheten. Grunden är det ansvar som näringsidkaren har för korrekt bokföring och skatteredovisning. Enligt domen skall bokföringen äga vitsord till dess annorlunda har bevisats. Den utgångspunkten har Skatteverket aldrig haft i sina bedömningar.

HFD konstaterar att det varit fråga om oseriösa bolag och att det kan ha förekommit osanna fakturor. Härefter anför HDF det som kan anses centralt för domen. Det betyder dock inte med automatik att samtliga dessa kunder varit delaktiga i förfarandet. Varje enskilt fall måste bedömas individuellt med beaktande av omständigheterna i just det fallet.

HFD gör härefter en bevisprövning av omständigheterna i det enskilda fallet. Sammantaget kommer HFD fram till att i två av tre fall var det inte styrkt att det var fråga om osanna fakturor i den mening som Skatteverket gjort gällande.

Resning
Det finns en mängd mål där Förvaltningsrätter och Kammarrätter gått på Skatteverkets linje. Det har varit tillräckligt om Skatteverket bevisat att fråga varit om ett s k fakturabolag för att döma till den skattskyldiges nackdel. Detta har orsakat en mängd personliga tragedier och ekonomiska katastrofer. Med de riktlinjer som nu slagits fast av HFD bör de som drabbats överväga att begära resning. För det krävs dock att man kan påvisa någon ny omständighet som "kan ställa saken i en annan dager än vid målets avgörande".