Advokat-Hans-Sundberg-sal
dokument

Lagrådsremiss ”ne bis in idem”

Ändringar i reglerna om skattebrott och skattetillägg

I lagrådsremissen ”Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet” som publicerades den 19 november 2014 inleds arbetet med att ändra reglerna om skattebrott och skattetillägg. Syftet är att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. Det införs en spärregel som innebär att åklagaren inte får väcka åtal om skattebrott då Skatteverket dessförinnan fattat beslut om skattetillägg. Detta helt enligt domarna från HD rörande ”ne bis in idem”. Omvänt gäller att Skatteverket inte får fatta beslut om skattetillägg då åklagaren inlett en skattebrottsprocess. En nyhet är att allmän domstol i samband med brottsprocessen på yrkande av åklagaren skall kunna påföra skattetillägg. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.