Advokat inom ekobrott

Advokat inom ekobrott

Vid misstanke om brott såsom bokföringsbrott, skattebrott, bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman m.m, vilka vi i dagligt tal brukar kalla för ekobrott, har Du rätt till offentlig försvarare.

Min roll är att försvara klienter i ekobrottmål.

Offentlig-forsvarare

Verksamhet

Min verksamhet har under senare år inriktats på brottmål och skatteprocesser.
När det gäller brottmål är det rollen som offentlig försvarare i mål rörande ekonomisk brottslighet som jag ägnat mig åt.

Min målsättning är genom att noggrant sätta mig in i saken se till att klientens intressen kommer att tillvaratas på ett rättvisande sätt. Arbetet före rättegång – i samarbete med klienten – är en viktig del av uppdraget. Det är här förutsättningarna skapas för att klientens position i processen skall bli så bra som möjligt. Det är min skyldighet att se till att klienten får sina rättigheter tillgodosedda. 

Som försvarare i ekobrottmål har man ingen ”hemmaplan”. Uppdragen är fördelade på domstolar i olika delar av landet. Dock räknar jag numera in Malmö som en bas för min verksamhet. Jag har tillsammans med advokaten Filip Savic bildat en advokatbyrå specialiserad på ekobrottmål och skatteprocesser, se ekobrottsadvokaterna.se. Vi har kontor i Malmö, Nyköping och Stockholm.

Jag delar kontor i Nyköping med advokat Advokatfirman Wagnsson

Bakgrund

Studier
Handelsgymnasium.
Jur kand 1982

Arbetslivserfarenhet
Skatteförvaltningen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län
Bankjurist Östra Sörmlands Sparbank och Östgöta Enskilda Bank
Skattejurist Ernst & Young
Egen juristfirma
Advokatfirman Wagnsson, delägare

Övrigt
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1997

Advokat-skatteprocesser

Offentlig försvarare

Det är tingsrätten som förordnar offentlig försvarare. Alla som blir misstänkta för brott har i regel rätt till en offentlig försvarare.

En misstänkt person har rätt att själv utse den advokat som skall förordnas av tingsrätten. Advokaten måste dock ta ställning till om han har möjlighet att åta sig uppdraget.

Jag åtar mig rollen som offentlig försvarare i ekobrottmål.

En viktig uppgift är att bevaka att klientens intressen respekteras av polis, åklagare och andra aktörer inom rättsväsendet.  Jag vill inte nog betona vikten av att klienten redan vid första kontakten med Ekobrottsmyndigheten eller polisen har en försvarare vid sin sida.

Enligt Rättegångsbalkens regler om den misstänkte och hans försvar skall försvararen ”med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning”.

Ekonomisk-brottslighet

Ekonomisk brottslighet

Inom begreppet ekonomisk brottslighet – white collar crime - ryms flera typer av brott såsom bokföringsbrott, skattebrott, oredlighet mot borgenär, bedrägerier, förskingring, mutbrott och svindleri.

De vanligaste brotten i denna genre är bokföringsbrott och skattebrott. Ofta uppdagas dessa brott genom Skatteverkets utredningar. Skatteverket har en långtgående skyldighet att anmäla misstanke om brott till åklagare. Redan då Skatteverket påbörjar en revision eller utredning måste man som företagare vara beredd på att det kan komma att göras en brottsanmälan. Mitt råd är därför att omgående ta kontakt med en advokat som är inriktad på denna brottstyp innan Skatteverket hinner göra sin anmälan. Att ha ett professionellt bollplank i det här läget förbättrar möjligheten för klienten att nå likställdhet i processen.

Jag åtar mig rollen som offentlig försvarare i ekobrottmål.

Skatteverket har ett övertag genom sina resurser och den skattskyldige saknar ofta den erfarenhet som är nödvändig för att inte hamna i ett underläge redan från början.

Om en brottsanmälan leder till att åklagaren beslutar att inleda en förundersökning i ett ekomål måste en av de första åtgärderna vara att se till att tingsrätten förordnar en offentlig försvarare. Försvaren skall ha erfarenhet av ekobrott. Såväl utredningarna som rättegångarna i ekomål kräver att försvararen har egna kunskaper i redovisning, bolagsrätt och skatterätt. Erfarenheten inom detta rättsområde är viktig att förmedla till klienten.